Tương Dương thất thủ, quần hùng võ lâm Trung Nguyên đang rất cần một cứ điểm mới để củng cố lực lượng, chống lại sự xâm lấn của đại quân từ Kim quốc. Khi đó, Lâm An đại thành chính là lựa chọn duy nhất có thể.

Tuy nhiên, ngôi vị thành chủ Lâm An đứng đầu ba quân sẽ chỉ dành cho người tài trí võ nghệ song toàn, vậy cao thủ kiệt xuất nào đủ bản lĩnh có thể cùng Bang hội đoạt lấy Lâm An, thống lĩnh thiên hạ? Tất cả sẽ được định đoạt tại hoạt động Công Thành Chiến Liên Server mới.