-->
Hướng dẫn khi đang chơi trên thết bị IOS gặp lỗi không thể xác minh.